Tuesday, March 5, 2013

5 March, 2013

Download Hmasawnna Thar March 5, 2013

1 comment:

 1. OPEN LETTER TO THE INDEPENDENT CHURCH OF INDIA

  Pathien thu ah hrat lo, Kohran thil ah mawphur na nei lo, ei society ta ding a tangkaina nei naw lang khawm Independent Church of India in Delhi a biekin inkhawm na, ahrana an hung tran lei in ka lo tuor phak ve tlat. Kum 1990 in Delhi ka hung thla a, Free Church, Parliament Street a ei inkhom lai a inthawk Biekin chu, a khat tawkin ka lo inkhawm hlak a, Hmarnau ei hung pung tung dan chu ka lo hmu phak zing, nisienla khawm biekin pakhata inleng talo a, hmunhni a inthe a inkhawm tul khop a tam chu eila ni no deu in ka hriet.

  Independent Church of India in Churachandpur a resolution pass in Delhi a um Hmar nauhai Biekin inthena, an hung suk suok chu, tum nei ngei an nih. Delhi a Hmar organization Pathum um hai le Hmar nau um tamtak in anthaw thei po po thaw a inthena dang an tum hnung khawm a antran thou thou lei in, an tanna san chu a pawimaw in a trul ropui anih, ti an lang. Inpumkhatna suk sie hiel khop a hma anlak chu a tangkai pui dinga an riruong hai chu Hmar nau po po eini nawh ti a chieng nghal bawk.

  Independent Church of India thuoitu haiin inkhawm hranna anhung tan lei a lungril na a tuor tu an Hmar chanpui hai kawlah anhung thaw nasan hi hriet thiem thei dinga anhung puong dawk a tul.

  Hnam inthe pha inla khawm a hlawkna ding lienlem in a tamlem nasan hai anhung hriel fie a trul bawk.

  Delhi Hmar Christian Fellowship hai inphur dan dit tawklo am, thuoitu hai suong naw lei a siemthat in lo rawtna an lo pawmpek naw lei a lungawilo na nei inni am?

  ICI thuoitu hai ramthim invawi a ram an lak na ding DHCF in a lo dang ta am?

  Bethesda centre saw Korean hai in Delhi Hmarnau po po ta ding niloin ICI hai ta ding lieu lieu a anlo pek anni?

  Hmarnau ICI kohran nilo hai thlarau chawm tul a angai naw nasan.

  Churachandpur a inthawk hung thla a Delhi khawpui a eilo kalchawi dan suksie a an Kohran chanpui hai Delhi Hmar Christian Fellowship a inthawk kei thre a ahrana enkawl bik an tum nasan, Hmar po po huom lo a ahrana an inpawlkhawm bik na san, ei khawvel a Hmarnau um po po hai kawlah an hrilfie a tul bawk.

  Pathien thu/Biekin phaw a hmanga mani insung/hnam suk dar ngam annih ti Hmar nau po po in ei hriet seng atha.

  Krista a in unau,
  Mr. T. ROMEO HMAR

  ReplyDelete